Како да ги научиме учениците да учат со разбирање

Основен услов за секое учење и усвојување на знаења во однос на сите наставни предмети е поседување добри вештини за читање. Главен предуслов за успешно читање е навремен јазично-говорен развој, што подразбира способност за помнење и концентрација, како и аудио и визуелна перцепција. Овие способности кај детето се […]

РАКОВОДЕЊЕ ВО УЧИЛНИЦА

Факт е дека секоја паралелка или клас има свои специфики, во секоја паралелка/клас има ученици со посебни карактеристики кои придонесуваат класот/паралелката да функционираат различно од останатите. Затоа, како наставник кога влегувате во одредена паралелка/клас може да воочите различна атмосфера. Различностите на учениците допринесуваат паралелката/класот да функционира со различна […]

Репродуктивен наставник & Креативен наставник

Новите текови на денешното општественото живеење налагаат училиштата да функционираат како компании меѓу кои постои конкуренција и борба за привлекување на секој ученик (ова посебно е карактеристично за средните училишта). Од тие причини секое училиште доколку сака да држи до себе во создавањето реноме и рејтинг на квалитетно […]

Стилови на учење (тест-како наставникот да открие кој стил на учење најмногу му одговара на ученикот)

Како наставници многу е важно да откриеме, а потоа да укажеме и посочиме кој стил за кој ученик е соодветен за учење. На оваа проблематика треба да посветиме доволно внимание уште на самиот почеток при запознавањето со учениците со цел да знаеме кој стил на учење има секој […]

Како треба да биде опремена училницата (согласно норматив)

Во однос на уреденоста на училишниот простор постои „Норматив за простор, опрема и наставни средства“ и тоа посебно за училиштата од основно и посебно за училиштата од средно образование. Согласно овој норматив определен е бројот и квадратурата на училниците во училиштето, опремата која е потребна за непречена реализација […]

Мобилната технологија (иднина) во функција на образовниот процес

Со напредогот на технологијата се зголемува разновидноста на помошните средства за учење. За ова посебно треба да бидат свесни наставниците бидејќи учениците уште од најмали нозе поседуваат различна мобилна технологија. Задачата на наставниците е да ги насочат учениците како таа мобилна технологија правилно да ја користат во насока […]

РАЗВИВАЊЕ КРИТИЧКО МИСЛЕЊЕ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ

Уште од најмали нозе учениците треба да ги учиме критички да размислуваат, но пред да го сториме тоа, треба да бидеме целосно подготвени како наставници, точно да знаеме што е критичко мислење. Критичкото мислење претставува сложен процес кој резулитра со анализа и вреднување на тврдењата, пронаоѓање логички оправдувања […]