Цитати и изреки за образованието (3)

Учењето не е производ на наставничкото предавање. Учењето е производ на активностите на оние кои учат. Džon Holt Учењето трае до смрт и само тогаш прекинува …Да учиш значи да бидеш човек, а да се откажеш од учење значи да бидеш ѕвер. Xun Zi Да се постави правилно […]

Социјална и образовна инклузија (Наставник – советник)

Наставникот – советник е познат како лидер на инклузивноста во училиштето, но и во пошироката заедница Тој знае и користи различни приоди за идентификување и задоволување на образовните потреби и различни групи ученици и особено е чувствителен за потребите за ранливите групи ученици. Со колегите гради стратегии и […]

Цитати и изреки за образованието (2)

Образованието кое не ја негува волјата е образование кое го оштетува умот. Anatol Frans Погрешно образовано дете е изгубено дете. Džon F. Kenedi Праксата секогаш треба да се гради на добра теорија. Leonardo da Vinči Телесното образование треба да е еднакво со умственото образование. Sokrat Non scholae, sed […]

Созадавање стимулативна средина за учење (Професионални стандарди за наставник – советник)

Наставникот – советник има обезбедено неговата училница да биде пример за соодветна работна средина, како од аспект на опременост, така и од аспект на мотивирачката клима за учење и работна атмосфера во текот на наставата. Истовремено, тој е посветен на тоа да придонесе целото училиште да претставува пример […]

Поучување и учење (Наставник – советник) (Професионални стандарди за наставник – советник)

Наставникот – советник е препознаен како квалитетен наставник не само во сопственото училиште, туку и во пошироката професионална заедница. Тој е познат по внесување и промовирање иновации во наставата, не само во училиштето во коешто работи, туку и меѓу колегите од другите училишта. Поседува знаења за истражување во […]

Знаења за наставниот предмет и за воспитно-образовниот систем (Професионални стандарди за наставник – советник)

Теориските и практичните знаења на наставникот – советник за предметот и дисциплините на кои ги поучува учениците и знаењата за вредностите и поставеноста на воспитно-образовниот систем на Република Македонија треба да ги надминуваат знаењата и компетенциите на наставник – ментор. Наставникот – советник поседува продлабочени знаења и разбирања […]

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА НАСТАВНИК-СОВЕТНИК (Појдовни основи)

При изготвувањето на Професионалните стандарди за наставник – советник се поаѓаше од следниве определби: Надградување на стандардите на Основните професионални компетенции за наставници и Професионалните стандарди за наставник – ментор. Наставникот – советник се одликува со тоа што како наставник – ментор покажал дека е лидер во квалитетот […]