Годишно, тематско и дневно планирање

Годишен глобален план Годишниот глобален план за соодветниот предмет произлегува од наставната програма за тој предмет и според кој наставникот се ориентира во работењето во текот на целата учебна година. Овој план служи за целосно, глобално осмислување на наставата за соодветниот предмет. При изготвувањето на овој план наставникот […]

Планирање на наставата за успешна учебна година

За унапредување на наставниот процес големо значење има планирањето на кое му се посветува особено внимание. Тоа претставува добра основа за успешна реализација на содржините кои се наоѓаат во наставната програма. Планирањата претставуваат појдовна основа за реализирање на една успешна и квалитетна настава. Кога станува збор за планирањето […]

Цитати и изреки за образованието (6)

Големите дела настанале со помош на генијалноста, а довршени се со внимателност. Joseph Joubert Главната цел на образованието не е знаењето, туку акцијата. Herbert Spenser Кој се посветува на учење секој ден станува сè поголем и поголем. Lao Ce Зарем не е големо задоволство да учиш и повторно […]

Совети за изработка на презентација

Несомнено дека новиот начин на живеење бара и современа информациско-комуникациска технологија во наставата. За таа цел сведоци сме дека наставниците за време на своите предавања сè повеќе и повеќе користат компјутерски презентации.  Меѓутоа за да се планира, изготви, а потоа и презентира одреден материјал потребни е да се […]

Цитати и изреки за образованието (5)

Човекот кој се образувал само во училиште без друга литература, не е образован човек. Antun Gustav Matoš Одликата на образованиот човек е да може да се интересира за нешто одредено, кое на крај нема да го прифати. Aristotel Работите за кои сакам да знам се наоѓаат во книгите. […]

Цитати и изреки за образованието (Toni Buzan – 4)

Toni Buzan (Tony Buzan 1942- ) е водечки експерт за функционирањето на мозокот и учењето. Дипломирал 1964 година на факултетот British Columbia во областа на психологијата, англискиот јазик и математиката. Како творец на Умните Мапи станал светски стручњак во областа на менталната писменост. На таа тема Tony Buzan напишал […]

Професионален развој и професионална соработка (Наставник – советник)

Наставникот советник е пример на професионалец кој многу вложува во сопствениот стручен и научен развој. Како резултат на тоа тој се стекнува со дополнително формално образование, се вклучува во различни форми на неформално образовани, не само за предметната област, туку и за поширока образовна проблематика. Тој, исто така, […]