Злоупотреба на средствата за зависност (симптоми и знаци)

На самиот почеток од новата учебна година добро е да се каже во кратки црти и за злупотребата на средставата кои создаваат зависност кај учениците, посебно од страна на оние ученици кои се во фаза на адолесценција. Учениците кои се во фаза на адолесценција (лицата кои се во […]

Улогата на наставникот, стручните соработници, родителот и училиштето во справувањето со агресивните ученици

Улогата на наставникот Наставникот и ученикот долго време во денот поминуваат заедно па затоа наставникот може да даде соодветна констатација за однесувањето на ученикот во училиштето. Покрај образовната компонента, наставникот има голем удел во градењето и воспитувањето на личноста на ученикот. Тоа подразбира поттикнување позитивно однесување и сузбивање […]

Работата на наставникот со агресивни деца

Покрај задачата на наставникот да работи на образовната компонента со децата, не помалку важна и занемарлива е и работата на воспитната компонента. Во однос на воспитната компонента, основна задача на наставникот е да ги потикнува и развива позитивните облици на однесување кај децата за сметка на негативностите и […]

Надарени ученици

Надарените и талентирани ученици во општеството се идентификувани како деца кои може да имаат големи постигнувања. Овие деца треба навремено да се идентификуваат во општеството и за истите да се води посебна грижа во однос на нивниот третман поврзан со нивното образование и воспитание. Надлежните институци за нив […]

Играта и наставата

Играта е составен дел од позитивниот развој на секое дете. Играта помага во позитивниот емоционален разој на секое дете, а недостатокот на слободно време за игра кај детето може да предизвика стрес, потешкотии од различен вид, депресија. Преку игра децата го откриваат нивното опкружување и го осознаваат светот […]

Улогата на наставникот во создавањето креативно образование

Отсекогаш задачата на учениците била да учат. За да учат, учениците треба да бидат поттикнати, а постојат различни начини на поттикнување. Некои од нив се: интересен наставен материјал, пофалбите искажани од нивните наставници и родители, желба за постигнување успех и лична афирмација, желбата за нивно понатамошно школување, наградите, […]

Вештини поврзани со технологијата кои е пожелно да ги поседува секој наставник

Живееме во ера на брз технолошки развој кој и да сакаме нема да не одмине. Информациската технологија е присутна во сите сфери од човековото живеење па така стана и состевен дел од образованието и воспитанието. Од тие причини пожелно е секој наставник да поседува вештини поврзани со технолошките […]