Наставни вештини

За да се биде добар наставник, кон воспитно-образовен процес треба да се има темелен пристап. Да се биде добар наставник, треба да се знае како и со што да се поттикнат учениците да учат. Наставничките вештини претставуваат своевидни наставнички активности кои учениците ги поттикнуваат да учат, истите се […]

Совети за работа и однесување на младите наставници

Праксата во повеќето случаи покажала дека искуството мудроста и смиреноста во извршувањето на работните задачи доаѓа со работното искуство. Истата ситуација е и со наставничката професија за која мора да се истакне дека претставува предизвик за работа и во себе содржи хуманистички повик. Младите наставници кои се на […]

Совети за успешен почеток на новата учебна година

Со почетокот на новата учебна година сите чинители на воспитно-образовниот процес имаат одредена доза на возбуда поттикната од најразлични причини. За одредени ученици има нови наставници, а истото важи и за наставниците, одредени наставници се сретнуваат и започнуваат да предаваат на нови ученици. Одредени ученици преминуваат од одделенска […]

Годишно, тематско и дневно планирање

Годишен глобален план Годишниот глобален план за соодветниот предмет произлегува од наставната програма за тој предмет и според кој наставникот се ориентира во работењето во текот на целата учебна година. Овој план служи за целосно, глобално осмислување на наставата за соодветниот предмет. При изготвувањето на овој план наставникот […]

Планирање на наставата за успешна учебна година

За унапредување на наставниот процес големо значење има планирањето на кое му се посветува особено внимание. Тоа претставува добра основа за успешна реализација на содржините кои се наоѓаат во наставната програма. Планирањата претставуваат појдовна основа за реализирање на една успешна и квалитетна настава. Кога станува збор за планирањето […]

Цитати и изреки за образованието (6)

Големите дела настанале со помош на генијалноста, а довршени се со внимателност. Joseph Joubert Главната цел на образованието не е знаењето, туку акцијата. Herbert Spenser Кој се посветува на учење секој ден станува сè поголем и поголем. Lao Ce Зарем не е големо задоволство да учиш и повторно […]

Совети за изработка на презентација

Несомнено дека новиот начин на живеење бара и современа информациско-комуникациска технологија во наставата. За таа цел сведоци сме дека наставниците за време на своите предавања сè повеќе и повеќе користат компјутерски презентации.  Меѓутоа за да се планира, изготви, а потоа и презентира одреден материјал потребни е да се […]