ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ ВО ФУНКЦИЈА НА УЧИЛИШНИТЕ РЕФОРМИ

Во спроведувањето на реформите во сферата на воспитно-образовната дејност, од големо значење е професионалното усовршување на воспитно-образовниот кадар. Професионалното усовршување во голема мерка ќе им помогне спремно и успешно да се справат со сите новитети кои се воведуваат во воспитно-образовното работење. Воспитно-образовниот кадар доколку се спротивставува на воведувањето […]

НАЈЧЕСТО ПРАКТИКУВАНИ АКТИВНОСТИ И ОБЛИЦИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ

Професионалниот развој на наставниците може да се спроведува во и надвор од училиштето. Кој начин и да се одбере, битно е профсесионалниот развој да биде континуиран, добро испланиран, применлив и функционален, а на крај преку него да се зголеми професионалниот ангажман и знаење на наставницита со цел кај […]

ПОТРЕБАТА ОД ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ

Многу одамна Аристотел рекол „Доколку грчкиот чевлар лошо си ја врши својата работа тоа и не е многу страшно затоа што како последица на тоа ќе биде што само грчкиот народ ќе носи лоши чевли, но доколку грчкиот учител лошо си ја врши својата работа тоа ќе значи […]

ИНИЦИЈАЛНО (ПОЈДОВНО) ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ

Потребите за современи промени во образованието на наставниците произлегуваат од потребата на новонастантите состојби поврзани со социјално-економските текови, технолошкиот, културниот и образовно-научниот развој, развојот на комуникациско-информатичката технологија и др. Неопходните промени кои треба да се случат во образованието на воспитно-образовниот кадар произлегуваат од новите разновидни и сложени улоги […]

НАСТАВНИКОТ- РАБОТНИК ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛЕЦ

Во однос на работното место наставаник се поставуваат многу прашања: дали наставникот во однос на другите поседува посебни специфични знаења? Дали секој кој е добро образован може да влезе во училница и да реализира настава, или за тоа треба да се поседуваат и други одредени специфични знаења кои […]

Местото на наставникот во општеството

За време на различни активности (семинари, работилници, обуки, културни манифестации, училишни натпревари) во дискусија со наставниците за проблемите и предизвиците поврзани со воспитно-образовната дејност и нивното место во општеството, често од нивна страна се истакнува дека во општественото живеење тие го немаат она место кое би требало да […]

Новото време-општествениот напредок-професионалниот развој на наставниците

Училиштето е подготвителна станица во која човекот поминува добар дел од својот живот. Нема да згрешиме доколку кажеме дека образованието денес доцни во спроведувањето на реформите кои ги бара новото време, а исто така се создава и одреден отпор во прифаќањето на новитетите кои неминовно мора да се […]