ЗА ИНДИКАТОРИТЕ ПОВРЗАНИ СО ИНТЕГРАЛНАТА ЕВАЛУАЦИЈА

Индикаторите се организирани во седум клучни области (соодветни на рамката за самоевалуација и на интегралната евалуација) кои се однесуваат на главните аспекти од работата на училиштето: Наставни планови и програми Постигнувања на учениците Учење и настава Поддршка на учениците Училишна клима и односи во училиштето Ресурси Управување, раководење […]

20 КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕФЕКТИВНАТА НАСТАВА

Кога се зборува за ефективна настава пред сè се мисли на ефективноста на наставниците во однос на нивниот севкупен допринос во воспитно-образовното работење, а помалку на учењето манифестирано од страна на учениците. Ефективноста од залагањето на наставникот за постигнување висок резултат во однос на неговата работа треба да […]