III – (Подрачје) Создавање стимулативна средина за учење (Основни професионални компетенции за наставници)

Средината во која детето престојува и учи има силно влијание врз неговиот севкупен развој. Наставникот е тој кој што треба да се грижи средината во која престојуваат неговите ученици да биде безбедна. Затоа треба да ги знае можните закани по физичката и психичката безбедност на учениците, начините на […]

II – (Подрачје) Поучување и учење (Основни професионални компетенции за наставници)

Компетенциите за поучување и учење се јадрото на наставничките компетенции. Она по што се памети добриот наставник е начинот на кој тој ја реализира наставата. Оној наставник кој умее да ја направи наставата интересна, да ги вклучи активно учениците во процесот на учење, да постави високи очекувања пред […]

I – (Подрачје) Знаења за наставниот предмет и за воспитно-образовниот систем (Основни професионални компетенции за сите наставници)

Теориските и практичните знаења на наставниците за предметот и дисциплините на кои ги поучуваат учениците и знаењата за вредностите и посветеноста на воспитно-образовниот систем на Република Македонија се појдовни компетенции кои треба да ги поседува секој наставник Од наставникот се очекува добро да ја знае соджинската основа на […]

ОСНОВНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ И СТАНДАРДИ ЗА НАСТАВНИЦИ -Професионални вредности на наставниците-

Професионалните вредности и верувања на наставниците за учењето, поучувањето и наставничката професија се водечки принципи што определуваат какви професионални одлуки ќе носи наставникот, односно како ќе ја планира и реализира наставата, како ќе се однесува кон учениците, родителите, колегите и пошироката заедница. Професионалните ставови и вредности се стекнуваат […]

Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – БИБЛИОТЕКАР

Извршете самопроценка на нивото (степенот) на кое се развиени следните вештини кај вас (изберет 1,2,3 или 4) 1 – Воопшто не е развиена (неопходна е обука) 2 – Делумно е развиена (има потреба од обука) 3 – Добро е развиена (нема потреба од обука) 4– Многу добро е […]

Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – ДЕФЕКТОЛОГ

Извршете самопроценка на нивото (степенот) на кое се развиени следните вештини кај вас (изберет 1,2,3 или 4) 1 – Воопшто не е развиена (неопходна е обука) 2 – Делумно е развиена (има потреба од обука) 3– Добро е развиена (нема потреба од обука) 4– Многу добро е развиена […]

Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – СОЦИОЛОГ

Извршете самопроценка на нивото (степенот) на кое се развиени следните вештини кај вас (изберет 1,2,3 или 4) 1 – Воопшто не е развиена (неопходна е обука) 2 – Делумно е развиена (има потреба од обука) 3 – Добро е развиена (нема потреба од обука) 4– Многу добро е […]