ПРАШАЊА ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА ВО КОНТЕКСТ НА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЛИЧНИОТ ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИКОТ

Дадениве прашања се од голема помош за наставникот во неговото работење. Тие може да му бидат од голема помош во неговата самоевалуација. Преку нив тој ќе добие слика за тоа што сака да постигне во неговото професионално работење? Колку е совесен и свесен во/за она што го работи? […]

САМОЕВАЛУАЦИЈАТА НА НАСТАВНИКОТ ВО ФУНКЦИЈА НА НЕГОВИОТ ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Преку процесот на планирање, училиштето настојува да биде креатор на својата иднина. Во планирањето и развојот на севкупниот воспитно-образовен процес треба да бидат вклучени сите субјекти од интернта и екстерната средина на училиштето (учениците, родителите, наставниците, локалната самоуправа, невладините организации, државата) со цел да се постигнат врвни резултати […]

КАТАЛОГ СО ОБУКИ ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ

Каталог во кој ќе бидат претставени обуки за професионален развој на наставниците според нивните потреби е од голема важност за еден квалитетен воспитно-образовен процес. Тој каталог не треба да биде статичен, напротив, треба да биде динамичени и истиот треба да трпи промени според потребите на наставниците, поточно, потребите […]

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ДОСИЕ НА НАСТАВНИКОТ ВО ФУНКЦИЈА НА НЕГОВИОТ ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Професионалното досие на наставникот според правилник за водење на истото има посебно пропишана форма и содржина. Професионалното досие се води во училиштето каде што наставникот изведува настава, односно каде е тој вработен. Доколку наставникот изведува настава во повеќе од едно училиште, професионално досие се води за него во […]

УЛОГАТА НА УЧИЛИШНАТА СТРУЧНА СЛУЖБА ВО ПРОФЕСИОНАЛНОТО УСОВРШУВАЊЕ СЕБЕСИ И НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО УЧИЛИШТЕТО

Вработените во училишната стручна служба се битен фактор во целокупниот воспитно-образовен процес. Од нив и нивната дејност во голема мерка зависи севкупното работење на училиштето и тоа во сите области на негово делување. Од тие причини училишниот педагог и психолог се сметаат како едни од клучните носители и […]

ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ ВО ФУНКЦИЈА НА УЧИЛИШНИТЕ РЕФОРМИ

Во спроведувањето на реформите во сферата на воспитно-образовната дејност, од големо значење е професионалното усовршување на воспитно-образовниот кадар. Професионалното усовршување во голема мерка ќе им помогне спремно и успешно да се справат со сите новитети кои се воведуваат во воспитно-образовното работење. Воспитно-образовниот кадар доколку се спротивставува на воведувањето […]

НАЈЧЕСТО ПРАКТИКУВАНИ АКТИВНОСТИ И ОБЛИЦИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ

Професионалниот развој на наставниците може да се спроведува во и надвор од училиштето. Кој начин и да се одбере, битно е профсесионалниот развој да биде континуиран, добро испланиран, применлив и функционален, а на крај преку него да се зголеми професионалниот ангажман и знаење на наставницита со цел кај […]