Јакнење на мултиетничката соработка во општините

Проектот „Јакнење на мултиетничката соработка во општините“ почна да се реализира од 2012 година. Како организатор на овој проект се јавува МЦГО (Македонски центар за граѓанско образование), истиот финансиски е помогнат од „Детската  фондација Песталоци“, вклучени се и претставници од локалната самоуправа на општините од секторот за образование, […]

Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК

Извршете самопроценка на нивото (степенот) на кое се развиени следните вештини кај вас (изберет 1,2,3 или 4) 1 – Воопшто не е развиена (неопходна е обука) 2 – Делумно е развиена (има потреба од обука) 3 – Добро е развиена (нема потреба од обука) 4– Многу добро е […]

Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – ПСИХОЛОГ

Извршете самопроценка на нивото (степенот) на кое се развиени следните вештини кај вас (изберет 1,2,3 или 4) 1 – Воопшто не е развиена (неопходна е обука) 2 – Делумно е развиена (има потреба од обука) 3 – Добро е развиена (нема потреба од обука) 4 – Многу добро […]

Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – ПЕДАГОГ

Извршете самопроценка на нивото (степенот) на кое се развиени следните вештини кај вас (изберет 1,2,3 или 4) 1 – Воопшто не е развиена (неопходна е обука) 2 – Делумно е развиена (има потреба од обука) 3 – Добро е развиена (нема потреба од обука) 4 – Многу добро […]

РЕЗУЛТАТИ КОИ ТРЕБА ДА ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ

Како резултат од професионалниот развој на наставниците треба да се бележи збогатување на нивните знаења и вештини и нивна успешна имплементација во воспитно-образовното работење, а крајниот продукт ќе бидат успешни ученици кои успешно ќе се вклучат во општествениот живот. Преку професионалниот развој на наставниците, кај нив ќе дојде […]

ПРЕПОРАКИ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ КРЕАТОРИ НА ОБРАЗОВНИТЕ ПОЛИТИКИ

Следниве препораки се упатуваат до оние кои се одговорни за креирање на политиките на национално или на регионално ниво: Наставничката професија треба да биде добро квалификувана. Наставниците треба да се дипломци на високообразовна институција или еквивалентна на неа. Оние кои предаваат во областа на иницијалното стручно образование треба […]

СЛЕДЕЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ

Следењето на професионалниот развој на наставникот е од исклучително значење за самиот него. Од тие причини секој наставник треба да си изготви план за сопствен професионален развој, а сите активности во врска со него треба да бидат евидентирани и документирани во неговото професионално досие.             Училиштето во кое […]