Училишниот директор и мотивацијата на наставничкиот колектив

Еден од петте најкористетни зборови во организациското работење е зборот мотивација. Една од најважните задачи во колективното работење на училишниот директор е да ги мотивира своите вработени. Таа задача се состои од способност за комуницирање, давање сопствен пример, создавање предизвик, храбрење, прибирање повратни информации, вклучување на другите во […]

Визијата и мисијата како дел од училишното водството имплементирани во колективното работење

Водено од својот директор секое училиште сака да биде успешно во своето работење, од таа причина се изготвува визија и мисија според која ќе се делува понатаму. Овие две компоненти се многу важни за да се разбере, кој сме, што сакаме да постигнеме и како тоа ќе го […]

КРЕАТИВЕН НАСТАВНИК

Многу често наставниците се прашуваат дали наставникот се раѓа креативен? Одговорот е дека тоа не е вродена дарба туку е особина која се стекнува и негува. Креативноста наставникот истата ја стекнува преку напорна работа и напуштање на старомодниот начин на работење на сметка на креирање и примена на […]

ПЛАНИРАЊЕ УСПЕШЕН НАСТАВЕН ПРОЦЕС

Планирањето како поим претставува креативен процес кој секој наставник задолжително треба да го применува, од причина што на наставникот му дава можност систематски да ги планира целите и исходите во однос на работата со учениците. Планирањето претставува редоследена постапка во однос на создавање услови за ефикасно поучување на […]

НАСТАВНИЧКАТА ПРОФЕСИЈА КАКО ПРЕДИЗВИК

Пред да се каже било што за оваа професија, првенствено треба да се знае дека наставничката професија е многу одговорна. Пред наставникот се наоѓаат млади лица кои треба да се обликуваат, создаваат и правилно насочуваат. Од тие причини да се биде наставник не значи да се биде само […]

УЧЕНИЦИТЕ И НАСТАВНИОТ ПРОЦЕС

Наставниците се најважниот елемент кој придонесува преку мотивирање на учениците тие да покажат соодветен интерес за наставниот процес. Наставникот исто така мора да се потруди да ги мотивира и родителите и тие да имаат соодветен интерес како да ги натераат своите деца да покажат љубов кон училиштето и […]

Дислексија

Во училиштата среќаваме деца кај кои процесот на учење на читање и пишување се  одвива значајно поспоро отколку кај другите деца, со многу повеќе напор, а со многу помалку успех. Еден дел од овие деца до крајот на првата година предвидена за описменување, па и во втората половина […]