ПОТРЕБАТА ОД ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ

Многу одамна Аристотел рекол „Доколку грчкиот чевлар лошо си ја врши својата работа тоа и не е многу страшно затоа што како последица на тоа ќе биде што само грчкиот народ ќе носи лоши чевли, но доколку грчкиот учител лошо си ја врши својата работа тоа ќе значи […]

ИНИЦИЈАЛНО (ПОЈДОВНО) ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ

Потребите за современи промени во образованието на наставниците произлегуваат од потребата на новонастантите состојби поврзани со социјално-економските текови, технолошкиот, културниот и образовно-научниот развој, развојот на комуникациско-информатичката технологија и др. Неопходните промени кои треба да се случат во образованието на воспитно-образовниот кадар произлегуваат од новите разновидни и сложени улоги […]

НАСТАВНИКОТ- РАБОТНИК ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛЕЦ

Во однос на работното место наставаник се поставуваат многу прашања: дали наставникот во однос на другите поседува посебни специфични знаења? Дали секој кој е добро образован може да влезе во училница и да реализира настава, или за тоа треба да се поседуваат и други одредени специфични знаења кои […]

Местото на наставникот во општеството

За време на различни активности (семинари, работилници, обуки, културни манифестации, училишни натпревари) во дискусија со наставниците за проблемите и предизвиците поврзани со воспитно-образовната дејност и нивното место во општеството, често од нивна страна се истакнува дека во општественото живеење тие го немаат она место кое би требало да […]

Новото време-општествениот напредок-професионалниот развој на наставниците

Училиштето е подготвителна станица во која човекот поминува добар дел од својот живот. Нема да згрешиме доколку кажеме дека образованието денес доцни во спроведувањето на реформите кои ги бара новото време, а исто така се создава и одреден отпор во прифаќањето на новитетите кои неминовно мора да се […]

Делегирање работни задачи од страна на директорот на наставниците

Доколку директорот на училиштето сака да постигне врвни резултати, одредени работни задачи треба да ги делегира на наставниците. Директорот колку и да е способен не може да сработи сé. Паметните училишни директори голем број работни задачи ги делегираат на своите наставници, а тој само го контролира текот на […]

Комуникацијата на директорот со наставничкиот колектив

Човекот е суштество кое доколку сака да опстане мора да комуницира притоа ги изнесува своите ставови и мислења, согласувања или несогласувања со одредена работа, преку комуникацијата тој ги искажува своите барања. Комуницирањето претставува пренос на информации, согласување, пренесување на пораки и искуства, создавање нови знаења, идеи и услови […]