Новото време-општествениот напредок-професионалниот развој на наставниците

Училиштето е подготвителна станица во која човекот поминува добар дел од својот живот. Нема да згрешиме доколку кажеме дека образованието денес доцни во спроведувањето на реформите кои ги бара новото време, а исто така се создава и одреден отпор во прифаќањето на новитетите кои неминовно мора да се […]

Делегирање работни задачи од страна на директорот на наставниците

Доколку директорот на училиштето сака да постигне врвни резултати, одредени работни задачи треба да ги делегира на наставниците. Директорот колку и да е способен не може да сработи сé. Паметните училишни директори голем број работни задачи ги делегираат на своите наставници, а тој само го контролира текот на […]

Комуникацијата на директорот со наставничкиот колектив

Човекот е суштество кое доколку сака да опстане мора да комуницира притоа ги изнесува своите ставови и мислења, согласувања или несогласувања со одредена работа, преку комуникацијата тој ги искажува своите барања. Комуницирањето претставува пренос на информации, согласување, пренесување на пораки и искуства, создавање нови знаења, идеи и услови […]

Училишниот директор и мотивацијата на наставничкиот колектив

Еден од петте најкористетни зборови во организациското работење е зборот мотивација. Една од најважните задачи во колективното работење на училишниот директор е да ги мотивира своите вработени. Таа задача се состои од способност за комуницирање, давање сопствен пример, создавање предизвик, храбрење, прибирање повратни информации, вклучување на другите во […]

Визијата и мисијата како дел од училишното водството имплементирани во колективното работење

Водено од својот директор секое училиште сака да биде успешно во своето работење, од таа причина се изготвува визија и мисија според која ќе се делува понатаму. Овие две компоненти се многу важни за да се разбере, кој сме, што сакаме да постигнеме и како тоа ќе го […]

КРЕАТИВЕН НАСТАВНИК

Многу често наставниците се прашуваат дали наставникот се раѓа креативен? Одговорот е дека тоа не е вродена дарба туку е особина која се стекнува и негува. Креативноста наставникот истата ја стекнува преку напорна работа и напуштање на старомодниот начин на работење на сметка на креирање и примена на […]

ПЛАНИРАЊЕ УСПЕШЕН НАСТАВЕН ПРОЦЕС

Планирањето како поим претставува креативен процес кој секој наставник задолжително треба да го применува, од причина што на наставникот му дава можност систематски да ги планира целите и исходите во однос на работата со учениците. Планирањето претставува редоследена постапка во однос на создавање услови за ефикасно поучување на […]