Направете го учењето забавно – учење со разбирање & учење напамет

Факт е дека секое човечко суштество сака својот живот да го минува во опкружување кое кај него ќе поттикне пријатност, задоволство и насмевка на лицето. Насмевката претставува еден начин преку кој го исаткнуваме нашето задоволство и позитивни чувства. Од тие причини насмевката треба да биде наш секојдневен сопатник. […]

ТРЕТИРАЊЕ НА ДЕЦАТА КАКО ВОЗРАСНИ – КАКО ДА СЕ СООЧАТ СО РЕАЛНОСТА

Како наставници треба да знаеме дека децата се живи суштества, а тоа значи да се соочиме со фактот дека тие во одредени моменти може да бидат нервозни, нетолерантни, да го подигнат тонот на зборување, дури и да манифестираат и недолично однесување. И ние, возрасните, има моменти кога го […]

Очекувани резултати (исходи од учењето) и препораки за нивно пишување

Очекуваните резултати од учењето се во тесна причинско-последична врска со наставните цели. Тоа подразбира дека од целите произлегуваат очекуваните резултати, односно исходите од учењето. Очекуваните резултати (исходи од учењето) претставуваат јасно искажани компетенции во однос на очекуваните знаења, вештини и способности, ставови кои учениците треба да ги стекнат […]

Наставните планирања во наставниот процес

Планирањето на наставата претставува своевиден креативен процес кој на наставникот му нуди систематски и осмислено да ги реализира и следи саканите цели и исходи во однос на учениците пред истите да се спроведат практично во училница. Резултатите од планирањето претставуваат поврзана рамка од логично-последователни односи и задачи кои […]

Како да ги научиме учениците да учат со разбирање

Основен услов за секое учење и усвојување на знаења во однос на сите наставни предмети е поседување добри вештини за читање. Главен предуслов за успешно читање е навремен јазично-говорен развој, што подразбира способност за помнење и концентрација, како и аудио и визуелна перцепција. Овие способности кај детето се […]

РАКОВОДЕЊЕ ВО УЧИЛНИЦА

Факт е дека секоја паралелка или клас има свои специфики, во секоја паралелка/клас има ученици со посебни карактеристики кои придонесуваат класот/паралелката да функционираат различно од останатите. Затоа, како наставник кога влегувате во одредена паралелка/клас може да воочите различна атмосфера. Различностите на учениците допринесуваат паралелката/класот да функционира со различна […]

Репродуктивен наставник & Креативен наставник

Новите текови на денешното општественото живеење налагаат училиштата да функционираат како компании меѓу кои постои конкуренција и борба за привлекување на секој ученик (ова посебно е карактеристично за средните училишта). Од тие причини секое училиште доколку сака да држи до себе во создавањето реноме и рејтинг на квалитетно […]