Tag: БРО

УЛОГАТА НА СОВЕТНИКОТ ПРИ ВРШЕЊЕ СТРУЧЕН УВИД И СОВЕТОДАВНА СТРУЧНА РАБОТА

Пред посетата на одреден наставник, советникот треба да си постави неколку прашања: која ќе биде целта на посетата, зошто оди кај тој наставник и што треба да постигне преку посетата. Одоворите на поставените прашања се основниот услов работата на советникот да придонесе за подобрување на квалитетот на наставниот процес […]

ПИСА-2018-МАКЕДОНИЈА

ПИСА (Програма за меѓународно оценување на учениците) претставува најголемо меѓународно истражување во образованието. Истражувањето ПИСА го спроведуваат земјите членки на ОЕЦД (Организација за економска соработка и развој). Во ова истражување се вклучени ученици на 15 годишна возраст, што кај нас би значело ученици од средните училишта кои посетуваат […]