Tag: Воспитување

Системи на воспитување

Воспитанието како процес е испрепрплетенео и се надополнува со други човечки активности. Од тие причини секое добро организирано општество големо внимание посветува на воспитанието и кон истото има посебен систематски пристап. Во денешно време за воспитанието не се грижат само одредени лица, тоа буди посебен интерес и е […]

Како да се биде креативен наставник?

Да се биде наставник е една од најубавите професии. Оние кои се наставници, ова можат да го разберат и без дополнително објаснување. На ова тврдење, треба да се додаде и следново – една од најодговорните професии. Воспитувањето и образованието на младите генерации воопшто не е лесна работа. За тоа […]