Ознака: ДИСЦИПЛИНА

Успешни мерки за воведување дисциплина во училницата

Успешни мерки за воведување дисциплина во училницата

Дисциплината е еден од позначајните предуслови за реализирање на соодветен наставен процес. Секој наставник може да изнесе бројни сопствени искуства во однос на недисциплината и начините преку кои тој се справил со неа, при што создал адекватни услови за реализација на прифатлив наставен процес. Следат неколку мерки кои во праксата се покажале како добри за … Continue reading Успешни мерки за воведување дисциплина во училницата

Advertisements
ШТО СЛЕДАТ ДИРЕКТОРОТ И ПЕДАГОГОТ ВО РАБОТАТА НА НАСТАВНИКОТ И УЧЕНИКОТ?!

ШТО СЛЕДАТ ДИРЕКТОРОТ И ПЕДАГОГОТ ВО РАБОТАТА НА НАСТАВНИКОТ И УЧЕНИКОТ?!

Во овој текст се претставени подрачјата поврзани со наставниот процес и она што треба да следат директорот и педагогот во однос на нив. Планирање и подготовка на наставата Организација и дисциплина во паралелката Стил на предавање манифестиран од наставникот Однос на наставникот кон учениците Ниво и квалитет на знаење манифестирани од учениците Трајност на усвоеното … Continue reading ШТО СЛЕДАТ ДИРЕКТОРОТ И ПЕДАГОГОТ ВО РАБОТАТА НА НАСТАВНИКОТ И УЧЕНИКОТ?!

ДИСЦИПЛИНА – ПРИЧИНИ ЗА УЧЕНИЧКАТА НЕПОСЛУШНОСТ

ДИСЦИПЛИНА – ПРИЧИНИ ЗА УЧЕНИЧКАТА НЕПОСЛУШНОСТ

Причината и мотивот се главните двигатели за да ученикот се посвети на воспитно-образовниот процес или пак истиот да го игнорира. Од тие причини од голема важност е наставникот да им го олесни воспитно-образовниот процес на учениците за да тие поефикасно се посветат на учењето и доброто однесување во училиште. Во текстот што следи ќе бидат … Continue reading ДИСЦИПЛИНА – ПРИЧИНИ ЗА УЧЕНИЧКАТА НЕПОСЛУШНОСТ

Што е дисциплина?

Што е дисциплина?

Дисциплината, општо гледано, претставува збир од правила и прописи кои обезбедуваат функционалност на некоја установа, организација, група или поединец во согласност со поставените цели и задачи (Spajić-Vrkaš, Kukoč, Bašić, 2001.) Дисциплината во паралелката претставува ред кој се воведува во училницата како мерка на делотворно подучување и учење. Педагошки е правилно да се зборува за дисциплина … Continue reading Што е дисциплина?