Tag: Класови

Зошто паралелки (класови) со помал број ученици

Новиот начин на живеење кој не е ист како пред 20 и повеќе години, бара ревидирање на целокупниот воспитно-образовен процес. Некои од тие предизвици се поврзани со пристапот на наставникот во однос на наставата, планирање и реализирање на наставниот процес, користење на нагледните средства, однос и комуникација со […]