Tag: Куќен ред на училиштето

КУЌЕН РЕД НА УЧИЛИШТЕТО (за ученици)

Куќниот ред на училиштето (наменет за учениците) треба да биде во пишана форма и достапен за секој ученик. Во него треба да се содржани сите пропишани правила на однесување кои треба да се почитуваат и применуваат од страна на сите ученици во училиштето. (Секако куќен ред на училиштето […]

Куќен ред на училиштето (пример – како треба да изгледа и што треба да содржи)

Куќниот ред на училиштето претставува интерен акт со кој се регулирани правилата на однесување кои треба да ги почитуваат сите чинители поврзани со воспитно-образовниот процес. Во текстот што следи ќе биде претставен конкретен пример кој ќе ви помогне да изготвите куќен ред на вашето училиште, се разбира, доколку […]