Ознака: Настава

Вечна дилема – дали е оправдано субјективното оценување?!

Колку и да е наставникот професионалец, субјективното оцеување тешко е да се избегне. На тоа влијае заинтересираноста на ученикот во однос на некој предмет; неговиот ангажман и посветено работење; континуираната работа дома; или пак од друга страна незаинтересираното однесување; учество во попречување на нормалниот тек на наставата; избегнување […]

Стратегии за оценување кои може да ги користите во секојдневната настава

Оценувањето на постигањата на учениците е процес кој секојдневно се применува во наставата. Тој треба да се заснова на критериуми и стандарди за оценување, и примена на соодветни стратегии кои ќе им бидат јасни на учениците. Но истовремено може да се примени и оценување од страна на учениците […]

25 НАЧИНИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА БЛУМОВАТА ТАКСОНОМИЈА ВО ВАШАТА НАСТАВА

Блумовата Таксономија претставува алатка врз која во нашиот образовен систем се изготвени критериумите и стандардите за оценување на учениците. Во истата се содржани 6 нивоа (познавање, разбирање, примена, анализа, синтеза и евалуација) со глаголи преку кои се креираат прашања/барања. Во текстот што следи претставени се само 25 начини […]

ШТО СЛЕДАТ ДИРЕКТОРОТ И ПЕДАГОГОТ ВО РАБОТАТА НА НАСТАВНИКОТ И УЧЕНИКОТ?!

Во овој текст се претставени подрачјата поврзани со наставниот процес и она што треба да следат директорот и педагогот во однос на нив. Планирање и подготовка на наставата Организација и дисциплина во паралелката Стил на предавање манифестиран од наставникот Однос на наставникот кон учениците Ниво и квалитет на […]

Описно оценување

Основите поврзани со описното оценување првенствено треба да бидат насочени кон откривање на она што учениците можат и знаат да направат, а потоа кон она што тие не знаат и не можат да направат. Главните елементи поврзани со описното оценување кои треба да ги знае наставникот се: Реализација […]

Кои ученици го попречуваат нормалниот тек на наставниот час?

Во однос на попречувањето на нормалниот тек на часот од страна на учениците, може да издвоиме неколку типа ученици. Ученици кои не сакаат да работат и да се ангажираат Хиперактивни ученици Ученици кои намерно и смислено ја попречуваат наставата Ученици кои не можат да ја следат работата Ученици […]

Совети за добра инклузивна пракса

Прилагодете ја наставата на сите ученици Учениците учат на различни начини. Според тоа, важно е да се развијат вештините за учење на различни начини. Со користење на неколку различни пристапи кон истиот материјал, во рамките на истата лекција или активност, информациите можат да станат поинтересни и видливи за поголем број […]