Ознака: Наставник приправник

Од наставник приправник до наставник експерт

Изведувањето на наставниот процес претстваува еден од најсложените интелектуални и емоционални процеси во заедницата, а учењето е целоживотен процес. Никој не е роден со дарба да знае како да подучува. Успешното учење почнува со добри совети и насочувања.             Со цел подучувањето да биде во најголема мерка насочено […]

Ефективен ментор – ефективен приправник

-Ефективност подразбира барање да се изврши избор на вистинските цели, а потоа со користење на постоечките ресурси, да се реализираат избраните цели. Активностите на менторот започнуваат преку запознавање на приправникот со: општата организираност на работата на училиштето; бројот на ученици и одделенија во училиштето; материјално-техничките услови за работа; […]

НАВРЕМЕНА ПОМОШ НА МЕНТОРОТ КОН НАСТАВНИКОТ ПРИПРАВНИК

За да не биде поразителен и разочарувачки почетокот на наставникот приправник во неговото професионално работење, треба да му биде овозможена соодветна и навремена помош од страна на ментор која ќе се состои во: Детектирање на првичните потреби на наставникот приправник поврзани со првите наставни часови преку правовремено одржување […]

ПРВИЧНИОТ КОНТАКТ НА НАСТАВНИКОТ ПРИПРАВНИК СО УЧИЛИШТЕТО

Воведувањето и запознавањето на новиот наставник со училиштето како воспитно-образовна институција не е лесна и едноставна работа. Првенствено треба да му се предочи дека во тоа училиште тој ќе помине добар дел од својот живот, па затоа вреди со своето однесување и допринос максимално да се посвети и […]

МЕНТОРИРАЊЕТО НА НАСТАВНИКОТ ПРИПРАВНИК – КАКО ПРОЦЕС

За менторството може да се каже дека е една од многуте алатки кои воспитно-образовниот процес го прави поуспешен. Тоа е од големо значење за самиот наставник-приправник и училиштето во кое тој засновал работен однос. Менторството на поединецот, наставникот-приправник, му овозможува подобро да го осознае и искористи сопствениот потенцијал, […]

ДНЕВНИК ЗА РЕФЛЕКСИЈА ПО МЕСЕЦИ ЗА НАСТАВНИЦИ ПРИПРАВНИЦИ

МЕСЕЦ: Водењето на овој дневник ќе послужи да имате увид во врска со достигнувањата и потребите поврзани како наставник приправник. Важни случувања за мене беа…..     Од тие случувања научив….     Согледав дека морам да знам повеќе за…     Најмногу се гордеам со постигнувањето….   […]

МЕНТОРСКИОТ ПРИСТАП ВО ФУНКЦИЈА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИКОТ ПРИПРАВНИК

Менторството е моќна развојна алатка. Претставува ефективен начин да им се помогне на вработените да достигнат одреден прогрес во нивната кариера. Тоа претставува еден вид на партнерство помеѓу две лица, менторот и менторираниот, коишто обично работат во иста организација, во нашиов случај во училиште. Ваквото партнерство се базира […]