Tag: Наставник

Успешни мерки за воведување дисциплина во училницата

Дисциплината е еден од позначајните предуслови за реализирање на соодветен наставен процес. Секој наставник може да изнесе бројни сопствени искуства во однос на недисциплината и начините преку кои тој се справил со неа, при што создал адекватни услови за реализација на прифатлив наставен процес. Следат неколку мерки кои […]

25 НАЧИНИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА БЛУМОВАТА ТАКСОНОМИЈА ВО ВАШАТА НАСТАВА

Блумовата Таксономија претставува алатка врз која во нашиот образовен систем се изготвени критериумите и стандардите за оценување на учениците. Во истата се содржани 6 нивоа (познавање, разбирање, примена, анализа, синтеза и евалуација) со глаголи преку кои се креираат прашања/барања. Во текстот што следи претставени се само 25 начини […]

СОВЕТИ ПОВРЗАНИ СО ДОМАШНАТА РАБОТА

Целта на овој текст е да се дадат одредени совети со што домашната работа нема да претставува фрустрација и нешто на кое нема да се гледа како на потешкотија, а се со цел тој да научи редовно да ги исполнува своите работни обврски. Умерено гледање телевизија и играње […]

10 ПРИЧИНИ ЗОШТО ДА БИДЕТЕ НАСТАВНИК

Наставничката професија претставува збир од бројни предизвици и придобивки. Оние кои ќе одлучуат да ја изберат оваа професија, предизвик треба да им биде можноста позитивно да влијаат во подучувањето и насочувањето на учениците кон правилниот пат кој води кон светла иднина. Се поставува прашањето, Зошто да се биде […]

ШТО СЛЕДАТ ДИРЕКТОРОТ И ПЕДАГОГОТ ВО РАБОТАТА НА НАСТАВНИКОТ И УЧЕНИКОТ?!

Во овој текст се претставени подрачјата поврзани со наставниот процес и она што треба да следат директорот и педагогот во однос на нив. Планирање и подготовка на наставата Организација и дисциплина во паралелката Стил на предавање манифестиран од наставникот Однос на наставникот кон учениците Ниво и квалитет на […]

Индивидуализирана настава

Индивидуализираната настава претставува дидактичко организирање на воспитно-образовниот процес во кој наставните барања се усогласуваат со индивидуалните способности и карактеристики на ученикот. Индивидуализираната настава ги поврзува индивидуалните и колективните интереси, а како исход од неа треба да произлезе социјализацијата на ученикот, ангажирајќи го согласно неговите способности, тежнејќи тој да […]

ДИСЦИПЛИНА – ПРИЧИНИ ЗА УЧЕНИЧКАТА НЕПОСЛУШНОСТ

Причината и мотивот се главните двигатели за да ученикот се посвети на воспитно-образовниот процес или пак истиот да го игнорира. Од тие причини од голема важност е наставникот да им го олесни воспитно-образовниот процес на учениците за да тие поефикасно се посветат на учењето и доброто однесување во […]