Tag: Наставник

ПРАШАЛНИК ЗА САМОВРЕДНУВАЊЕ НА НАСТАВНИКОТ

Проценете во која мера следните состојби и активности се присутни во вашата наставничка пракса (на крајот од секој исказ одредете го нивото кое сметате дека одговара за вас) НИВО ЗНАЧЕЊЕ 1 Никогаш 2 Речиси никогаш 3 Речиси секогаш 4 Секогаш Во однос на секое тврдење изберете едно од […]

Што е дисциплина?

Дисциплината, општо гледано, претставува збир од правила и прописи кои обезбедуваат функционалност на некоја установа, организација, група или поединец во согласност со поставените цели и задачи (Spajić-Vrkaš, Kukoč, Bašić, 2001.) Дисциплината во паралелката претставува ред кој се воведува во училницата како мерка на делотворно подучување и учење. Педагошки […]

Пример за развојот на еден наставник

ПОЧЕТНИК   СО МАЛО ИСКУСТВО   СО ГОЛЕМО ИСКУСТВО   – Стекнува идентитет на наставник. – Училницата ја гледа низ очи на наставник, а не како ученик. – Сфаќа дека наставните предмети се повеќе од факти и правила, а поучувањето е сложена и неодредена активност. – Постојат мноштво […]

НЕКОЛКУ ПРИЧИНИ КОИ ЈА ПРАВАТ НАСТАВНИЧКАТА ПРОФЕСИЈА ПОСАКУВАНА

Да се биде наставник не е така едноставно. Оваа професија е под различни влијанија, од една страна секогаш тука е присутно влијанието на новите текови и иновации, а од друга страна поединечните размислувања на индивидуалци кои имаат застарени догматски сфаќања на функционирање на воспитно-образовниот процес. Сепак работата со […]

КАРАКТЕРИСТИКИ НА СОВРЕМЕНИОТ НАСТАВНИК

Образованието и воспитанието на учениците е на прво место за наставниците. Современиот наставник секогаш се држи достоинствено и многу му е важен неговиот интегритет. Тој одлично го познава наставниот предмет кој го предава и се труди постојано да биде во чекор со новитетите во однос на неговиот предмет […]

ОСОБИНИ КОИ ГО КРАСАТ ДОБРИОТ НАСТАВНИК (според учениците и според наставниците)

Што велат учениците за наставниците?! Тие како посакувани особини кај своите наставници најчесто ги наведуваат: пријателски однос, љубезност, пристојност; подеднакво да се однесуваат кон сите ученици, објективно да оценуваат, да ги почитува своите ученици; да имаат доверба во учениците; да бидат доследени во однесувањето; да соработуваат; да бидат […]

УЛОГАТА НА НАСТАВНИКОТ КАКО ФАЦИЛИТАТОР

Фацилитаторот е лице кое помага да се заврши некоја работа. Неговта улога е советодавна, поттикнувачка, ги охрабрува лицата со кои работи, им овозможува на оние со кои работи слободно да ги изнесат сопствените чувства и размислувања, обезбедува поддршка. Наставнико како Фацилитатор: поставува јасни исходи од учењето во однос […]