Tag: Наставник

Одговорно и прифатливо однесување на наставникот

Од моментот кога започнува работниот ден, наставниците својата вистинска природа ја ставаат во втор план. Ја напуштаат својата приватност, семејното катче, и тргнуваат во она што се вика соодветно работно однесување во склад со природата на работното место.       Постојат мноштво правила на добро работно однесување, […]

СТИЛОВИ НА УЧЕЊЕ СО ЕФИКАСНИ ИСХОДИ – според David Kolb

Секој човек има сопствен стил на учење преку кој ги прима информациите и истите ги учи. Тој стил е како неговиот личен потпис, за ниту еден стил не може да се каже дека е подобар од друг бидејќи секој има свои специфики и карактеристики кои му одговараат на […]

ОСНОВНИ СТИЛОВИ НА УЧЕЊЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ЗНАЕ СЕКОЈ НАСТАВНИК

Стилот на учење всушност претставува доминантен влезен канал при приемот на информации. Тој претставува начин на кој ученикот ги процесуира информациите при учењето. Стилот на учење од страна на ученикот претставува префериран начин на размислување, обработка и разбирање на информациите. Секој ученик има сопствен стил на учење во […]

SWOT–анализа во функција на наставничкиот професионален развој

SWOT анализата е корисна алатка која во голема мерка може да се користи во процесот на идните планирања во воспитно-образовниот процес и секако при изготвувањето на план за професионален развој на наставникот. Нејзината структура овозможува да се идентификуваат: силните и слабите страни како и можностите и заканите во […]

Успешно планирање на наставата на почетокот и во текот на учебната година

На секоја активност која треба да се реализира ѝ претходи добро осмислен план. Конкретно во воспитно-образовната дејност постои: годишно, тематско и дневно планирање.  При планирањето на наставниот процес наставникот треба да тргне од наставната програма наменета за конкретниот предмет, притоа тој треба да води сметка за: условите за […]

Посакувана комуникација за време на часовите

Посакувана комуникација за време на часот подразбира кога комуникацијата ќе биде повеќенасочна, а тоа значи комуникацијата да се одвива на релација наставник-ученик, ученик-наставник, ученик-ученик. Наставникот за време на часот при комуникација со учениците треба да внимава на неговото изразување, односно изразувањето од негова страна да биде јасно и […]

Улогата на наставникот, стручните соработници, родителот и училиштето во справувањето со агресивните ученици

Улогата на наставникот Наставникот и ученикот долго време во денот поминуваат заедно па затоа наставникот може да даде соодветна констатација за однесувањето на ученикот во училиштето. Покрај образовната компонента, наставникот има голем удел во градењето и воспитувањето на личноста на ученикот. Тоа подразбира поттикнување позитивно однесување и сузбивање […]