Tag: Наставник

I – (Подрачје) Знаења за наставниот предмет и за воспитно-образовниот систем (наставник – ментор) (Професинални стандарди за наставник-ментор)

Теориските и практичните знаења на наставниците – ментори за предметот и дисциплините на кои ги поучуваат учениците и знаењата за вредностите и посветеноста на воспитно-образовниот систем на Република Македонија треба да ги надминуваат знаењата и компетенциите на другите наставници. Од наставникот – ментор се очекува да поседува продлабочени […]

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА НАСТАВНИК-МЕНТОР (Појдовни основи)

При изготвувањето на Професионалните стандарди за наставник – ментор се поаѓаше од следниве определби: Ндгрдување на стандардите врз Основните професионални компетенции за наставници – Наставникот – ментор се одликува со тоа што во текот на повеќегодишната наставна работа ги збогатил и усовршил основните професионални компетенции за наставник. Наставничката […]

IV – (Подрачје) Социјална и образовна инклузија (Основни професионални компетенции за наставници)

Потребата секој наставник да поседува компетенции и образовна инклузија произлегува од определбата на општеството да обезбедат еднакви можности за сите ученици. Тие се однесуваат на способноста, умеењата иставовите на наставниците за работа во средина која се состои од различности. Притоа, акцентот е ставен врз потребата од знаења на […]

ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НИВО НА УЧИЛИШТЕ И ЛИЧЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИКОТ

Изготвувањето план за професионален развој на ниво на училиште, а подоцна изготвување план за личен професионален развој за секој наставник е посебно важен, доколку училиштето сака да прерасне во важна и респектирана образовна заедница која делува во локалната средина, па и пошироко во регионот, а секако и во […]

Делегирање работни задачи од страна на директорот на наставниците

Доколку директорот на училиштето сака да постигне врвни резултати, одредени работни задачи треба да ги делегира на наставниците. Директорот колку и да е способен не може да сработи сé. Паметните училишни директори голем број работни задачи ги делегираат на своите наставници, а тој само го контролира текот на […]

Комуникацијата на директорот со наставничкиот колектив

Човекот е суштество кое доколку сака да опстане мора да комуницира притоа ги изнесува своите ставови и мислења, согласувања или несогласувања со одредена работа, преку комуникацијата тој ги искажува своите барања. Комуницирањето претставува пренос на информации, согласување, пренесување на пораки и искуства, создавање нови знаења, идеи и услови […]

УЧЕНИЦИТЕ И НАСТАВНИОТ ПРОЦЕС

Наставниците се најважниот елемент кој придонесува преку мотивирање на учениците тие да покажат соодветен интерес за наставниот процес. Наставникот исто така мора да се потруди да ги мотивира и родителите и тие да имаат соодветен интерес како да ги натераат своите деца да покажат љубов кон училиштето и […]