Ознака: Образование

Образовни стратегии по ваш избор

Образовни стратегии по ваш избор

Додека трае факултетското образование на идните наставници тие изучуваат одредени наставни стратегии кои обично кога ќе почнат со работа во училиштата ги занемаруваат и забораваат. Успешната настава подразбира добро испланиран начин на реализација на активности преку кои ќе се реализираат наставните содржини и на крај ќе се постигнат посакуваните цели. Во цела оваа дејност несмеат … Continue reading Образовни стратегии по ваш избор

Advertisements
Светот се движи – наставникот се движи

Светот се движи – наставникот се движи

Светот се движи напред посебно кога станува збор на технолошки план. Одреден технолошки пронајдок кој бил функционален и применлив во одредено време, за неколку години може да ја изгуби својата функција или пак истиот може да се усоврши и да стане пофункционален. Наставникот како темел на воспитно-образовната дејност треба да биде во тек со сите … Continue reading Светот се движи – наставникот се движи

ОБРАЗОВАНИЕТО НЕКОГАШ И ДЕНЕС – СПОРЕДБА

ОБРАЗОВАНИЕТО НЕКОГАШ И ДЕНЕС – СПОРЕДБА

Воспитно-образовниот процес е динамична појава која како таква подлежи на промени. Дали воспитанието ги следи и е во чекор со новите општествено-технолошки појави и дали се менува со темпо кое ние го посакуваме? Тоа е сосема друго прашање кое бара поопсежна анализа. Во текстот што следи низ неколку примери да видиме како образованието се менувало … Continue reading ОБРАЗОВАНИЕТО НЕКОГАШ И ДЕНЕС – СПОРЕДБА

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ НАСПРОТИ ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ НАСПРОТИ ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ

Денес сè повеќе станува збор за за професионален развој на наставниците. Професионалниот развој на наставниците не треба да се поистоветува со образованието на наставниците кое е карактеристично за нивното иницијално образование. Во табелата што следи се претставени карактеристиките на двата модела, моделот на образование на наставниците и моделот на профеионален развој на наставниците Образование на … Continue reading ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ НАСПРОТИ ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ