Ознака: образовен-систем

Образованието не треба да биде copy-paste

Семинарите, работилниците и обуките кои се имплементираат кај нас, а се од друга земја која на некој начин има понапреден образовен систем од нашиот, не треба да се имплементираат „copy-paste“. Првенствено што треба да се стори е да се обезбеди нивен соодветен превод каде ќе се користат термини […]

25 НАЧИНИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА БЛУМОВАТА ТАКСОНОМИЈА ВО ВАШАТА НАСТАВА

Блумовата Таксономија претставува алатка врз која во нашиот образовен систем се изготвени критериумите и стандардите за оценување на учениците. Во истата се содржани 6 нивоа (познавање, разбирање, примена, анализа, синтеза и евалуација) со глаголи преку кои се креираат прашања/барања. Во текстот што следи претставени се само 25 начини […]

Критериуми и стандарди според кои се врши оценување на постигнувањата на учениците во македонскиот образовен систем

Критериумите за оценување на постигањата на учениците се темалат на стандардите за оценување и Блумовата таксономија. Наставникот при определувањето на бројчана оценка треба да ги има предвид постигањата на ученикот во однос на запомнување и репродуцирање на наставните содржини; разбирање/сфаќање на обработените содржини, односно способност на ученикот нив […]

Знаења за наставниот предмет и за воспитно-образовниот систем (Професионални стандарди за наставник – советник)

Теориските и практичните знаења на наставникот – советник за предметот и дисциплините на кои ги поучува учениците и знаењата за вредностите и поставеноста на воспитно-образовниот систем на Република Македонија треба да ги надминуваат знаењата и компетенциите на наставник – ментор. Наставникот – советник поседува продлабочени знаења и разбирања […]