Ознака: Одделенски раководител

Ефективни совети за предизвикот наречен родителска средба

Ефективни совети за предизвикот наречен родителска средба

Средбите со родителите се задолжителни во текот на учебната година. Истите се реализираат за да родителите бидат навремено информирани со воспитно-образовниот процес во кој учествуваат нивните деца, а секако и тие самите да изнесат одредени предлози и идеи поврзани со тој процес. Помеѓу родителите секако дека ќе се најде еден или пак неколку родители кој/кои … Continue reading Ефективни совети за предизвикот наречен родителска средба

Advertisements
ПОСТАПКА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОТСУСТВО НА УЧЕНИК

ПОСТАПКА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОТСУСТВО НА УЧЕНИК

Одделенскиот раководител редовно го запишува отсуството на ученикот во одделенскиот дневник. Одделенскиот раководител треба да обезбеди информација зошто и каде е отсутниот ученик – преку лекарска белешка или изјава дадена од родител или близок роднина на ученикот. За ученикот што има направено повеќе од десет неоправдани или сто оправдани изостаноци се спроведува постапка за советување … Continue reading ПОСТАПКА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОТСУСТВО НА УЧЕНИК