Ознака: оценување

15 Совети кои ќе ви бидат од полза при оценувањето на вашите ученици

15 Совети кои ќе ви бидат од полза при оценувањето на вашите ученици

При оценувањето на учениците секогаш треба да се држите до пропишаните критериуми и стандардите кои се поврзани со целите од наставната програма која ја реализирате. Но, исто така треба да внимавате и на одредени фактори кои се поврзани со состојбата на учениците и опкружувањето во кое тие функционираат, а кои многу влијаат врз процсот на … Continue reading 15 Совети кои ќе ви бидат од полза при оценувањето на вашите ученици

Advertisements
Вечна дилема – дали е оправдано субјективното оценување?!

Вечна дилема – дали е оправдано субјективното оценување?!

Колку и да е наставникот професионалец, субјективното оцеување тешко е да се избегне. На тоа влијае заинтересираноста на ученикот во однос на некој предмет; неговиот ангажман и посветено работење; континуираната работа дома; или пак од друга страна незаинтересираното однесување; учество во попречување на нормалниот тек на наставата; избегнување на секојдневните задолженија. Овие елементи колку и … Continue reading Вечна дилема – дали е оправдано субјективното оценување?!

ЗА ИНДИКАТОРИТЕ ПОВРЗАНИ СО ИНТЕГРАЛНАТА ЕВАЛУАЦИЈА

ЗА ИНДИКАТОРИТЕ ПОВРЗАНИ СО ИНТЕГРАЛНАТА ЕВАЛУАЦИЈА

Индикаторите се организирани во седум клучни области (соодветни на рамката за самоевалуација и на интегралната евалуација) кои се однесуваат на главните аспекти од работата на училиштето: Наставни планови и програми Постигнувања на учениците Учење и настава Поддршка на учениците Училишна клима и односи во училиштето Ресурси Управување, раководење и креирање на политика Секоја клучна област … Continue reading ЗА ИНДИКАТОРИТЕ ПОВРЗАНИ СО ИНТЕГРАЛНАТА ЕВАЛУАЦИЈА

НАСОКИ – КОЈ УЧЕНИК ЌЕ ДОБИЕ ОДЛИЧЕН 5?!

НАСОКИ – КОЈ УЧЕНИК ЌЕ ДОБИЕ ОДЛИЧЕН 5?!

Во однос на оценувањето важни се критериумите за оценување, тие пропишуваат колку знаење и од кое ниво треба да покаже ученикот за да добие одредена оценка. Критериумите за оценување на успехот на учениците се темелат врз: видот и обемот на знаење, како и умеења и вештини во однос на пропишаниот наставен програм за соодветниот наставен … Continue reading НАСОКИ – КОЈ УЧЕНИК ЌЕ ДОБИЕ ОДЛИЧЕН 5?!