Ознака: оценување

15 Совети кои ќе ви бидат од полза при оценувањето на вашите ученици

При оценувањето на учениците секогаш треба да се држите до пропишаните критериуми и стандардите кои се поврзани со целите од наставната програма која ја реализирате. Но, исто така треба да внимавате и на одредени фактори кои се поврзани со состојбата на учениците и опкружувањето во кое тие функционираат, […]

Вечна дилема – дали е оправдано субјективното оценување?!

Колку и да е наставникот професионалец, субјективното оцеување тешко е да се избегне. На тоа влијае заинтересираноста на ученикот во однос на некој предмет; неговиот ангажман и посветено работење; континуираната работа дома; или пак од друга страна незаинтересираното однесување; учество во попречување на нормалниот тек на наставата; избегнување […]

ЗА ИНДИКАТОРИТЕ ПОВРЗАНИ СО ИНТЕГРАЛНАТА ЕВАЛУАЦИЈА

Индикаторите се организирани во седум клучни области (соодветни на рамката за самоевалуација и на интегралната евалуација) кои се однесуваат на главните аспекти од работата на училиштето: Наставни планови и програми Постигнувања на учениците Учење и настава Поддршка на учениците Училишна клима и односи во училиштето Ресурси Управување, раководење […]

НАСОКИ – КОЈ УЧЕНИК ЌЕ ДОБИЕ ОДЛИЧЕН 5?!

Во однос на оценувањето важни се критериумите за оценување, тие пропишуваат колку знаење и од кое ниво треба да покаже ученикот за да добие одредена оценка. Критериумите за оценување на успехот на учениците се темелат врз: видот и обемот на знаење, како и умеења и вештини во однос […]

НАСОКИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИНДИВИДУАЛЕН ОБРАЗОВЕН ПЛАН (ИОП)

СТРУКТУРА на индивидуалниот образовен план (ИОП) Во прилог на основни лични информации во врска со детето ИОП вклучува: –     Опис на сегашното ниво на функционирање на детето /развоен статус во целина, а потоа по области на развој – когнитивниот, емоционалниот, физичкиот и социјалниот; –     Индивидуалните карактеристики на детето: […]

Критериуми и стандарди според кои се врши оценување на постигнувањата на учениците во македонскиот образовен систем

Критериумите за оценување на постигањата на учениците се темалат на стандардите за оценување и Блумовата таксономија. Наставникот при определувањето на бројчана оценка треба да ги има предвид постигањата на ученикот во однос на запомнување и репродуцирање на наставните содржини; разбирање/сфаќање на обработените содржини, односно способност на ученикот нив […]