Ознака: САМОВРЕДНУВАЊЕ

ПРАШАЛНИК ЗА САМОВРЕДНУВАЊЕ НА НАСТАВНИКОТ

ПРАШАЛНИК ЗА САМОВРЕДНУВАЊЕ НА НАСТАВНИКОТ

Проценете во која мера следните состојби и активности се присутни во вашата наставничка пракса (на крајот од секој исказ одредете го нивото кое сметате дека одговара за вас) НИВО ЗНАЧЕЊЕ 1 Никогаш 2 Речиси никогаш 3 Речиси секогаш 4 Секогаш   Ги познавам законите и прописите од областа на образованието. Ги познава целите и принципите … Continue reading ПРАШАЛНИК ЗА САМОВРЕДНУВАЊЕ НА НАСТАВНИКОТ

Advertisements