Tag: Соработка со заедницата

V – (Подрачје) Комуникација и соработка со семејството и заедницата (Основни професионални компетенции за наставници)

Комуникациските вештини се исклучително важни за секоја ефективна настава. Наставникот треба да има соодветни вербални и невербални комуникациски вештини, вклучувајќи артикулација, експресивност, тон на обраќање, соодветно држење и гестикулација. Јаснотијата во презентациите, повратните информации, давањето насоки за учење и користењето соодветни комуникациски медиуми придонесуваат за создавањето ефективна и […]