Tag: Ученик

НАСОКИ – КОЈ УЧЕНИК ЌЕ ДОБИЕ ОДЛИЧЕН 5?!

Во однос на оценувањето важни се критериумите за оценување, тие пропишуваат колку знаење и од кое ниво треба да покаже ученикот за да добие одредена оценка. Критериумите за оценување на успехот на учениците се темелат врз: видот и обемот на знаење, како и умеења и вештини во однос […]

Индивидуализирана настава

Индивидуализираната настава претставува дидактичко организирање на воспитно-образовниот процес во кој наставните барања се усогласуваат со индивидуалните способности и карактеристики на ученикот. Индивидуализираната настава ги поврзува индивидуалните и колективните интереси, а како исход од неа треба да произлезе социјализацијата на ученикот, ангажирајќи го согласно неговите способности, тежнејќи тој да […]

ДИСЦИПЛИНА – ПРИЧИНИ ЗА УЧЕНИЧКАТА НЕПОСЛУШНОСТ

Причината и мотивот се главните двигатели за да ученикот се посвети на воспитно-образовниот процес или пак истиот да го игнорира. Од тие причини од голема важност е наставникот да им го олесни воспитно-образовниот процес на учениците за да тие поефикасно се посветат на учењето и доброто однесување во […]

Што е дисциплина?

Дисциплината, општо гледано, претставува збир од правила и прописи кои обезбедуваат функционалност на некоја установа, организација, група или поединец во согласност со поставените цели и задачи (Spajić-Vrkaš, Kukoč, Bašić, 2001.) Дисциплината во паралелката претставува ред кој се воведува во училницата како мерка на делотворно подучување и учење. Педагошки […]

НЕКОЛКУ ПРИЧИНИ КОИ ЈА ПРАВАТ НАСТАВНИЧКАТА ПРОФЕСИЈА ПОСАКУВАНА

Да се биде наставник не е така едноставно. Оваа професија е под различни влијанија, од една страна секогаш тука е присутно влијанието на новите текови и иновации, а од друга страна поединечните размислувања на индивидуалци кои имаат застарени догматски сфаќања на функционирање на воспитно-образовниот процес. Сепак работата со […]

Како да се биде креативен наставник?

  Вашите предавања нека бидат поинакви. Почитувајте ги методските правила, но не држете се слепо до нив. Доколку кај своите ученици забележете досада и прашање  „Уште колку има до ѕвончето“, треба да ви биде јасно дека во нешто грешите. Значи, променете нешто. Излезете од рамките на училиштето и вообичаените […]

СТИЛОВИ НА УЧЕЊЕ СО ЕФИКАСНИ ИСХОДИ – според David Kolb

Секој човек има сопствен стил на учење преку кој ги прима информациите и истите ги учи. Тој стил е како неговиот личен потпис, за ниту еден стил не може да се каже дека е подобар од друг бидејќи секој има свои специфики и карактеристики кои му одговараат на […]