Tag: Ученик

Како да се биде креативен наставник?

  Вашите предавања нека бидат поинакви. Почитувајте ги методските правила, но не држете се слепо до нив. Доколку кај своите ученици забележете досада и прашање  „Уште колку има до ѕвончето“, треба да ви биде јасно дека во нешто грешите. Значи, променете нешто. Излезете од рамките на училиштето и вообичаените […]

СТИЛОВИ НА УЧЕЊЕ СО ЕФИКАСНИ ИСХОДИ – според David Kolb

Секој човек има сопствен стил на учење преку кој ги прима информациите и истите ги учи. Тој стил е како неговиот личен потпис, за ниту еден стил не може да се каже дека е подобар од друг бидејќи секој има свои специфики и карактеристики кои му одговараат на […]

ОСНОВНИ СТИЛОВИ НА УЧЕЊЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ЗНАЕ СЕКОЈ НАСТАВНИК

Стилот на учење всушност претставува доминантен влезен канал при приемот на информации. Тој претставува начин на кој ученикот ги процесуира информациите при учењето. Стилот на учење од страна на ученикот претставува префериран начин на размислување, обработка и разбирање на информациите. Секој ученик има сопствен стил на учење во […]

Посакувана комуникација за време на часовите

Посакувана комуникација за време на часот подразбира кога комуникацијата ќе биде повеќенасочна, а тоа значи комуникацијата да се одвива на релација наставник-ученик, ученик-наставник, ученик-ученик. Наставникот за време на часот при комуникација со учениците треба да внимава на неговото изразување, односно изразувањето од негова страна да биде јасно и […]