Tag: УЧЕНИЦИ

Начин на облекување (dress code) за ученици и наставници

Кога станува збор за стилот, односно начинот на облекување на учениците и вработените во училиштата, нема јасни насоки кои произлегуваат од законите поврзани со воспитно-образовниот процес. Училиштата самите врз основа на законските и подзаконските акти поврзани со воспитно-образовниот процес вметнуваат во Училиштниот етички кодекс на однесување неколку одредби […]

Наставникот некогаш беше поим за учениците авторитет за општеството и родителите, а денес…

Денес однесувањето на општеството кон наставниците најдобро се пресликува преку однесувањето на родителите кон наставниците, а подоцна и децата го следат примерот на нивните родители. Тоа однесување во секој случај е недостојно и неприфатливо. Денес значително се сменети вредностите во општеството. На оваа ситуација во голема мерка влијаат […]

Како да ги поттикнете учениците писмено да се изразуваат

Есеј претставува литературен жанр, кратка расправа за некое прашање поврзано со литературата, културата, филозофијата или пак одредени сфери поврзани со општествениот живот. При пишувањето на есејот се користат белетристички стилски средства, а истиот треба да е напишан од авторска лична гледна точка. Праксата покажува дека поголемиот број ученици […]

Колку учениците ги почитуваат наставниците и возрасните?

На сите треба да ни е јасно дека децата не се раѓаат со вградено чувство за почит кон другите. Сите деца претставуваат посебни индивидуи што подразбира дека сите деца треба да научат да ги почитуваат другите и да се борат да заслужат да бидат почитувани од другите. Ова […]

Помогнете им на учениците да учат од сопствените грешки

Грешките се составен дел од животот на возрасните и децата. Кон нив, зависно од карактерот на личноста, секој различно се однесува и ги доживува. Кога би ги опсервирале учениците, посебно оние од пониските одделенија, во однос на нивните реакции на направените грешки, може да видиме дека ним тешко […]

Неколку насоки за регулирање на училишната бучава

Имајте на ум дека подигањето на гласот на наставникот не значи дека секогаш ќе ги смири учениците, понекогаш дури има и обратен ефект. Трудете се никогаш да не викате на учениците, можеби тоа кај вас моментално ќе влијае на празнење на негативната енергија, но запрашајте се како влијае […]

Идеална училница

Затворете ги очите и замислете ја училницата во која предавате, замислете како би сакале да изгледа таа. Замислете ја идеалната училница и тоа не само од визуелен аспект: нагледни средства, клупи, столчиња, уреденост со предмети и училиштен намештај, замислете ја и од функционална гледна точка: начинот на предавање, […]