Tag: УЧЕНИЦИ

Совети за мотивирање на учениците

Наставната пракса покажала дека мотивираните ученици полесно учат, а со самото тоа се позаинтересирани за наставата и постигнуваат повисоки резултати. Еве неколку совети кои во праксата се покажале како добри мотиватори во однос на учењето манифестирано од страна на учениците: Добро запознајте ги учениците и научете ги сите […]

Што содржи добриот тест за проверка на знаењата на учениците?

Тестот за проверка на знаењата претставува алтака која служи да се провери колку учениците го совладале наставниот материјал кој наставникот им го предавал, било тоа да се однесува за неколку наставни содржини или една тематска целина. Следат карактеристики кои го одликуваат добриот тест за проверка на знаењата на […]

Како да создадете ефикасна средина за учење

За реализација на успешна настава предуслов е креирање на ефективна средина за учење каде учениците ќе бидат интелектуално активни. Љубопитноста пропратена со дополнителна страст за учење ефективно влијае и предизвикува позитивен исход од учењето. Љубопитноста се манифестира преку поставување прашања од страна на учениците за она што е […]

ОБРАЗОВАНИЕТО НЕКОГАШ И ДЕНЕС – СПОРЕДБА

Воспитно-образовниот процес е динамична појава која како таква подлежи на промени. Дали воспитанието ги следи и е во чекор со новите општествено-технолошки појави и дали се менува со темпо кое ние го посакуваме? Тоа е сосема друго прашање кое бара поопсежна анализа. Во текстот што следи низ неколку […]

Успешни мерки за воведување дисциплина во училницата

Дисциплината е еден од позначајните предуслови за реализирање на соодветен наставен процес. Секој наставник може да изнесе бројни сопствени искуства во однос на недисциплината и начините преку кои тој се справил со неа, при што создал адекватни услови за реализација на прифатлив наставен процес. Следат неколку мерки кои […]

10 ПРИЧИНИ ЗОШТО ДА БИДЕТЕ НАСТАВНИК

Наставничката професија претставува збир од бројни предизвици и придобивки. Оние кои ќе одлучуат да ја изберат оваа професија, предизвик треба да им биде можноста позитивно да влијаат во подучувањето и насочувањето на учениците кон правилниот пат кој води кон светла иднина. Се поставува прашањето, Зошто да се биде […]

АПЕЛ ОД ДЕЦАТА УПАТЕН ДО РОДИТЕЛИТЕ

Немојте да ме разгалите. Јас многу добро знам дека не можам да имам сè што ќе посакам. Јас вас само ве тестирам. Не се плашете да бидете строги. Тоа ми се допаѓа: Ми покажува каде ми е местото. Немојте со мене сè на сила. Така ме учите дека […]