Tag: УЧЕНИЦИ

Описно оценување

Основите поврзани со описното оценување првенствено треба да бидат насочени кон откривање на она што учениците можат и знаат да направат, а потоа кон она што тие не знаат и не можат да направат. Главните елементи поврзани со описното оценување кои треба да ги знае наставникот се: Реализација […]

10 НАЧИНИ ЗА УСПЕШНА СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ

Соработката на наставниците и училиштето е многу значајна затоа што помага во јакнењето и градењето на добри партнерски односи. Постојат различни начини на соработка, како позначајни ќе ги истакнеме: Индивидуални разговори со родителите Родиелски состаноци на одделението Состанок на мали групи родители Заеднички состаноци на родителите, наставниците и […]

ПОРАКА ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Почитувани родители, она што со вашите постапки секојдневно им го порачувате на вашите деца премногу е важно, тоа им помага да се снајдат низ животните лавиринти; им помагате правилно да можат да го разграничат доброто од лошото и да го пронајдат правилниот животен пат. Најголемо влијание во однос […]

Кои ученици го попречуваат нормалниот тек на наставниот час?

Во однос на попречувањето на нормалниот тек на часот од страна на учениците, може да издвоиме неколку типа ученици. Ученици кои не сакаат да работат и да се ангажираат Хиперактивни ученици Ученици кои намерно и смислено ја попречуваат наставата Ученици кои не можат да ја следат работата Ученици […]

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНДИВИДУАЛЕН ОБРАЗОВЕН ПЛАН

Последниве неколку години тенденција е сите ученици без разлика на својот степен на развој и други специфичности и карактеристики да бидат интегрирани заедно со децата со континуиран, односно просечен развој во една иста училница каде сите заедно ќе го следат наставниот процес. Тоа би значело инклузија, односно интеграција […]

Совети за добра инклузивна пракса

Прилагодете ја наставата на сите ученици Учениците учат на различни начини. Според тоа, важно е да се развијат вештините за учење на различни начини. Со користење на неколку различни пристапи кон истиот материјал, во рамките на истата лекција или активност, информациите можат да станат поинтересни и видливи за поголем број […]

КАРАКТЕРИСТИКИ НА СОВРЕМЕНИОТ НАСТАВНИК

Образованието и воспитанието на учениците е на прво место за наставниците. Современиот наставник секогаш се држи достоинствено и многу му е важен неговиот интегритет. Тој одлично го познава наставниот предмет кој го предава и се труди постојано да биде во чекор со новитетите во однос на неговиот предмет […]