Tag: УЧЕНИЦИ

КАКО СЕ СОЗДАВААТ НЕСПОСОБНИ УЧЕНИЦИ

Во овој текст се претставени неколку начини на однесување од страна на наставниците, а пред сè од страна на родителите кои ги применуваат во однос на учениците, односно нивните деца и на тој начин од нив создаваат непродуктивни ученици кои не се спремни да се грижат самите за […]

ОСОБИНИ КОИ ГО КРАСАТ ДОБРИОТ НАСТАВНИК (според учениците и според наставниците)

Што велат учениците за наставниците?! Тие како посакувани особини кај своите наставници најчесто ги наведуваат: пријателски однос, љубезност, пристојност; подеднакво да се однесуваат кон сите ученици, објективно да оценуваат, да ги почитува своите ученици; да имаат доверба во учениците; да бидат доследени во однесувањето; да соработуваат; да бидат […]

Бонтон за родители

Како родители секогаш имајте на ум дека училиштето на вашето дете му е како втор дом. Тоа голем дел од денот поминува во него. Исто како што барате од него да ги почитува домашните правила на однесување, така од него побарајте да ги почитува и правилата на добро […]

Бонтон за ученици

Ученикот треба да знае, односно треба да биде свесен дека училиштето е местото каде тој поминува голем дел од денот. Тој во него стекнува знаење кое ќе му користи во животот, но истовремено стекнува пријатели и шири познанства. Од тие причини ученикот во училиште треба да се чувствува […]

БОНТОН ЗА НАСТАВНИЦИ

Добриот наставник покрај тоа што знае на успешен начин да им пренесе знаење на учениците, тој преку своето однесување треба да им биде и пример како тие правилно да се однесуваат. Во своето работење како наставник воспоставете правила за добро однесување, но истите покрај тоа што ќе важат […]

НАСОКИ КОИ ЌЕ ВИ ПОМОГНАТ ДА ГИ НАУЧИТЕ УЧЕНИЦИТЕ КАКО ДА УЧАТ

Учењето претставува процес кој доведува до промени во внатрешното и надворешното учење. Преку учењето во мозокот се формираат искуства кои може различно да траат во зависност од нивната функционалност и намена. Учењето се темели на помнење на материјалот кој се изучува. Согласно тоа разликуваме краткотрајно и долготрајно учење […]

ПРАВА И ОБВРСКИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Секој наставник треба да знае дека учениците во текот на нивното школување имаат права и обврски. Овие права и обврски наставникот треба да им ги соопшти на учениците и постојано да ги потсетува кои се тие.             Наставникот на своите ученици треба да им соопшти дека тие во […]