Ознака: Училишен директор

Што следи директорот во работењето на наставниците?!

Директорот на училиштето во однос на воспитно-образовниот процес треба да следи неколку полиња: планирање и подготовка на наставата, организација и дисциплина во паралелките, стил на предавање на наставниците, односот на наставникот кон учениците и ниво и квалитет во однос на ученичките знаења. Во однос на планирање и подготовка […]

Создавање успешни и ефикасни училишни директори

Задачите на училишниот директор се разновидни и комплексни, па оттука и знаењата и вештините кои треба тој да ги познава и поседува се многубројни. Во текстот што следи ќе бидат посочени некои од нив. Желба за нови сознанија. Доколку директорот на едно училиште смета дека со стекнување на […]

Менаџерските улоги на училишниот директор

Менаџерските улоги на училишниот директор може да се согледаат во носењето на улоги од негова страна кои се интреперсонални, информативни и одлучувачки.             Интерперсоналните улоги на училишниот директор може да се согледаат во неговото однесување како глава на училиштето. Ова подразбира кога директорот честопати се наоѓа во улога […]