Ознака: Училишен директор

Што следи директорот во работењето на наставниците?!

Што следи директорот во работењето на наставниците?!

Директорот на едно училиште во однос на воспитно-образовниот процес треба да следи неколку полиња, и тоа: планирање и подготовка на наставата, организација и дисциплина во паралелките, стил на предавање на наставниците, односот на наставникот кон учениците, ниво и квалитет во однос на ученичките знаења. Во однос на планирање и подготовка на наставата директорот следи: Дали … Continue reading Што следи директорот во работењето на наставниците?!

Advertisements
Создавање успешни и ефикасни училишни директори

Создавање успешни и ефикасни училишни директори

Задачите на училишниот директор се разновидни и комплексни, па оттука и знаењата и вештините кои треба тој да ги познава и поседува се многубројни. Во текстот што следи ќе бидат посочени некои од нив. Желба за нови сознанија. Доколку директорот на едно училиште смета дека со стекнување на лиценца за директор и негово назначување на … Continue reading Создавање успешни и ефикасни училишни директори

Менаџерските улоги на училишниот директор

Менаџерските улоги на училишниот директор

Менаџерските улоги на училишниот директор може да се согледаат во носењето на улоги од негова страна кои се интреперсонални, информативни и одлучувачки.             Интерперсоналните улоги на училишниот директор може да се согледаат во неговото однесување како глава на училиштето. Ова подразбира кога директорот честопати се наоѓа во улога да спроведува протоколарни задачи, да прима гости … Continue reading Менаџерските улоги на училишниот директор