Tag: Училница

Како да се справите со недисциплината во училницата

Поставете правил Уште на почетокот на учебната година поставете правила на однесување. Навремено донесените правила за однесување во училницата, на самиот почеток од учебната година, навремено ќе го превенираат неприфатливото однесување од страна на учениците. Вклучување на учениците во носењето на правилата Во носењето правила за однесување во […]

Успешни мерки за воведување дисциплина во училницата

Дисциплината е еден од позначајните предуслови за реализирање на соодветен наставен процес. Секој наставник може да изнесе бројни сопствени искуства во однос на недисциплината и начините преку кои тој се справил со неа, при што создал адекватни услови за реализација на прифатлив наставен процес. Следат неколку мерки кои […]

Што е дисциплина?

Дисциплината, општо гледано, претставува збир од правила и прописи кои обезбедуваат функционалност на некоја установа, организација, група или поединец во согласност со поставените цели и задачи (Spajić-Vrkaš, Kukoč, Bašić, 2001.) Дисциплината во паралелката претставува ред кој се воведува во училницата како мерка на делотворно подучување и учење. Педагошки […]

НЕШТА КОИ ГИ ПРАВАТ НАСТАВНИЦИТЕ, А ИМ ПРЕЧАТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Во вашата наставничка пракса сте се сретнале со низа ситуации и однесувања манифестирани од страна на учениците, а кои ви пречеле. Сигурно не сте биле воодушевени туку сте биле изнервирани и вознемирени кога сте влегле во училница, а топката летала на сите страни; во друга ситуација кога учениците […]

Добро уредена и опремена училница подразбира…

Просторот во училницата каде ученикот поминува поголем дел од денот треба да биде соодветно уреден и опремен. Ученикот во училницата треба да се чуствува пријатно и со задоволство да ги извршува своите секојдневни ученички обврски. За таа цел мебелот кој се наоѓа во училницата треба да биде соодветен […]

Училницата место во кое учениците ќе се чувствуваа пријатно

Наставникот не трба да се доживува само како личност која продуцира знаење, а кое знаење го добиваат учениците. Наставникот е личност која има силно влијание во градењето на еден ученик во личност која со своето однесување и залагање ќе биде корисен член на општеството. Ова посебно е евидентно […]

Како треба да биде опремена училницата (согласно норматив)

Во однос на уреденоста на училишниот простор постои „Норматив за простор, опрема и наставни средства“ и тоа посебно за училиштата од основно и посебно за училиштата од средно образование. Согласно овој норматив определен е бројот и квадратурата на училниците во училиштето, опремата која е потребна за непречена реализација […]