Tag: Students – Ученици

Упатство за развивање и реализација на способноста читање со разбирање

Важен предуслов за успех во учењето за учениците е тие да минале низ процес на  соодветно учење и поучување во кое имале можност да се стекнат  со потребните вештини за критички пристап кон текстот што го читаат. Критичкиот пристап во читањето на ученикот му овозможува правилно разбирање на […]

Развојни карактеристики на децата од 11 години

Децата низ својот живот секојдневно ќе се среќаваат со најразлични промени кои може да бидат од: научен, технолошки, социјален, политички и индустриски карактер. Денес на светско ниво се среќаваме со најразлични секојдневни промени, овие промени влијаат на квалитетот на живот, од тие причини истите го поттикнуваат човекот, во […]

Добро уредена и опремена училница подразбира…

Просторот во училницата каде ученикот поминува поголем дел од денот треба да биде соодветно уреден и опремен. Ученикот во училницата треба да се чуствува пријатно и со задоволство да ги извршува своите секојдневни ученички обврски. За таа цел мебелот кој се наоѓа во училницата треба да биде соодветен […]

ЗАБРЗАНО АКТИВНО УЧЕЊЕ

Научно е докажано дека при вообичаеното учење (преку книга или предавање на наставникот) ученикот користи само 20% од својот интелектуален капацитет. Тоа не значи дека капацитет на ученикот се сведува само на овие можности, тие кај него се многу поголеми.    Треба да знаеме дека интелегенцијат претставува збир […]

Односот на наставникот кон различните видови ученици

Секој наставник во својата кариера се има сретнато со различни видови карактери на ученици во однос на нивното воспитување што за него претставувал посебен предизвик. Денес таа разлика е уште поголема, денес има различни видови на ученици со многу различни карактери кои карактери имаат најразлична позадина и потекло. […]

Училницата место во кое учениците ќе се чувствуваа пријатно

Наставникот не трба да се доживува само како личност која продуцира знаење, а кое знаење го добиваат учениците. Наставникот е личност која има силно влијание во градењето на еден ученик во личност која со своето однесување и залагање ќе биде корисен член на општеството. Ова посебно е евидентно […]

Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – БИБЛИОТЕКАР

Извршете самопроценка на нивото (степенот) на кое се развиени следните вештини кај вас (изберет 1,2,3 или 4) 1 – Воопшто не е развиена (неопходна е обука) 2 – Делумно е развиена (има потреба од обука) 3 – Добро е развиена (нема потреба од обука) 4– Многу добро е […]