Tag: Teachers – Наставници

Упатство за развивање и реализација на способноста читање со разбирање

Важен предуслов за успех во учењето за учениците е тие да минале низ процес на  соодветно учење и поучување во кое имале можност да се стекнат  со потребните вештини за критички пристап кон текстот што го читаат. Критичкиот пристап во читањето на ученикот му овозможува правилно разбирање на […]

Добро уредена и опремена училница подразбира…

Просторот во училницата каде ученикот поминува поголем дел од денот треба да биде соодветно уреден и опремен. Ученикот во училницата треба да се чуствува пријатно и со задоволство да ги извршува своите секојдневни ученички обврски. За таа цел мебелот кој се наоѓа во училницата треба да биде соодветен […]

Извори на конфликт помеѓу наставниците и родителите

Една од основните причини за недоразбирање на наставниците и родителите е различната перцепција на една иста работа или личност. Пример, една страна (наставникот) ученикот го гледа како недисциплиниран и непристоен, а пак другата страна (родителот) го гледа како енергичн и спонтан. Има примери и каде еден ученик во […]

V – (Подрачје) Комуникација и соработка со семејството и заедницата (Основни професионални компетенции за наставници)

Комуникациските вештини се исклучително важни за секоја ефективна настава. Наставникот треба да има соодветни вербални и невербални комуникациски вештини, вклучувајќи артикулација, експресивност, тон на обраќање, соодветно држење и гестикулација. Јаснотијата во презентациите, повратните информации, давањето насоки за учење и користењето соодветни комуникациски медиуми придонесуваат за создавањето ефективна и […]

III – (Подрачје) Создавање стимулативна средина за учење (Основни професионални компетенции за наставници)

Средината во која детето престојува и учи има силно влијание врз неговиот севкупен развој. Наставникот е тој кој што треба да се грижи средината во која престојуваат неговите ученици да биде безбедна. Затоа треба да ги знае можните закани по физичката и психичката безбедност на учениците, начините на […]

ОСНОВНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ И СТАНДАРДИ ЗА НАСТАВНИЦИ -Професионални вредности на наставниците-

Професионалните вредности и верувања на наставниците за учењето, поучувањето и наставничката професија се водечки принципи што определуваат какви професионални одлуки ќе носи наставникот, односно како ќе ја планира и реализира наставата, како ќе се однесува кон учениците, родителите, колегите и пошироката заедница. Професионалните ставови и вредности се стекнуваат […]

Самопроценка на компетенциите на стручниот соработник – БИБЛИОТЕКАР

Извршете самопроценка на нивото (степенот) на кое се развиени следните вештини кај вас (изберет 1,2,3 или 4) 1 – Воопшто не е развиена (неопходна е обука) 2 – Делумно е развиена (има потреба од обука) 3 – Добро е развиена (нема потреба од обука) 4– Многу добро е […]