Улогата на наставникот за почетно ефикасно насочување и привлекување на вниманието на ученикот во воведниот дел од часот

Ќе започнеме со пример од секојдевието во наставата. Почнува час по географија, наставникот влегува во училница го запишува часот во дневникот за работа, а потоа прозива ученик од дневникот за работа и бара од него да најде одреден град на географската карта, ученикот го бара посочениот град се […]