Првиот чекор кон создавање наставничка креативност

Честопати како наставници во однос на одредена активност си го поставуваме прашањето, не сум баш сигурен/а од каде да почнам? Советите кои следат ќе ви помогнат полесно да го направите првиот чекор во однос на креативни активности во вашата училница. 1 Отвореност кон нови идеи Понекогаш дури и […]

ИСТАКНУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ЦЕЛ ВО ВОВЕДНИОТ ДЕЛ ОД ЧАСОТ

Добро е учениците уште на самиот почеток од наставниот час да бидат информирани за задачите со кои ќе се сретнат и целите кои треба да ги достигнат. Во однос на целите истите не може да им се соопштат на учениците онака како што се напишани во наставната програма […]

ВИДОВИ ДОМАШНИ ЗАДАЧИ

Класификацијата   на  домашните  задачи  може  да  се  направи  според  различни критериуми. Според општата цел: 1.1.   Домашни  задачи за продолжување  на работата  на часот – задачи за утврдување на новоучениот  материјал.  За нивно решавање  учениците  треба да применуваат вештини кои ги применувале во училницата. 1.2.  Домашни задачи како вовед […]