Умотворенија за воспитанието и образованието согледани од четири агли низ изминатите 20 години – Прв дел

За наставници, директори, стручни соработници, ученици, родители, инспектори, советници и сите други интересенти кои на директен или индиректен начин се поврзани со воспитанието и образованието.

How to address a teacher around the world

Does your child call their teacher by their first name, surname, or something completely different? Explore all the various ways students address their teachers in 20 different countries around the globe and how this reflects the social hierarchy and culture there. Schools all over the world vary widely […]