ИСТАКНУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ЦЕЛ ВО ВОВЕДНИОТ ДЕЛ ОД ЧАСОТ

Добро е учениците уште на самиот почеток од наставниот час да бидат информирани за задачите со кои ќе се сретнат и целите кои треба да ги достигнат. Во однос на целите истите не може да им се соопштат на учениците онака како што се напишани во наставната програма […]

ВИДОВИ ДОМАШНИ ЗАДАЧИ

Класификацијата   на  домашните  задачи  може  да  се  направи  според  различни критериуми. Според општата цел: 1.1.   Домашни  задачи за продолжување  на работата  на часот – задачи за утврдување на новоучениот  материјал.  За нивно решавање  учениците  треба да применуваат вештини кои ги применувале во училницата. 1.2.  Домашни задачи како вовед […]

Улогата на наставникот за почетно ефикасно насочување и привлекување на вниманието на ученикот во воведниот дел од часот

Ќе започнеме со пример од секојдевието во наставата. Почнува час по географија, наставникот влегува во училница го запишува часот во дневникот за работа, а потоа прозива ученик од дневникот за работа и бара од него да најде одреден град на географската карта, ученикот го бара посочениот град се […]