10 Things Every Teacher Needs To Survive

What a teacher needs depends on the teacher. Emerging learning trends, data management resources, literacy strategies, digital tools, exemplar curriculum models, increased or decreased autonomy, classroom management tips–this is a list that could get long fast. But sometimes it can be those less visible characteristics that can determine […]

УЛОГАТА НА СОВЕТНИКОТ ПРИ ВРШЕЊЕ СТРУЧЕН УВИД И СОВЕТОДАВНА СТРУЧНА РАБОТА

Пред посетата на одреден наставник, советникот треба да си постави неколку прашања: која ќе биде целта на посетата, зошто оди кај тој наставник и што треба да постигне преку посетата. Одоворите на поставените прашања се основниот услов работата на советникот да придонесе за подобрување на квалитетот на наставниот процес […]