Умотворенија за воспитанието и образованието согледани од пет агли низ изминатите 20 години – Трет дел

За наставници, директори, стручни соработници, ученици, родители, инспектори, советници и сите други интересенти кои на директен или индиректен начин се поврзани со воспитанието и образованието.